Obchodní podmínky

749752363

1. Základní údaje

Dodavatel
Mořský svět s.r.o.
Prodloužená 250/33
159 00 Praha 5
IČO: 25072188
DIČ: CZ25072188

Provozovna:
Mořský svět
Výstaviště
170 00 Praha 7

Dodavatel je plátcem DPH.
(dále jen "Dodavatel či Mořský svět")

Kontaktní údaje:
Telefon: 736 649 558
Email: info@morskysvet.cz


2. Objednávka zboží
Právní vztahy založené uzavřením kupní smlouvy ke zboží nabízenému na internetovém serveru www.msobchod.cz se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění, občanského zákoníku, konkrétně ustanoveními §§588 an. a §52 an.
Seznam zboží na stránkách www.msobchod.cz je katalogem běžně dodávaného zboží.
U každého zboží je dále uvedena cena a jeho hlavní charakteristika. Cena zboží je uvedena v českých korunách a zahrnuje 19% DPH a veškeré poplatky s výjimkou nákladů na dodání do místa předání, které budou kupujícímu vyčísleny v potvrzení jeho objednávky.
Kupní smlouva ke zboží nabízenému ve virtuálním obchodu je uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky, které zašle dodavatel na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Kupující vyplněním a odesláním objednávky přes internetový server www.msobchod.cz stvrzuje souhlas s těmito všeobecnými smluvními podmínkami a jeho objednávka je závazná.
Mořský svět nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.
Zboží bude dodáno dobírkou prostřednictvím držitele poštovní licence, do místa, které kupující uvede ve své objednávce (platí pouze pro území ČR). V případě, že zboží není v okamžiku uzavření smlouvy skladem, bude kupujícímu dodáno ihned poté, co se bude na skladě. O tom musí být kupující bezodkladně informován.
Objednané zboží lze rovněž vyzvednout v kamenném obchodě, který se nachází na adrese: Mořský svět, Výstaviště, 170 00 Praha 7.


3. Zrušení objednávky

Zákazník i Mořský svět mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku dodat.
Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Je-li zboží zároveň vraceno, musí jej kupující vrátit prodávajícímu kompletní v originálním, neporušeném obalu.


4. Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době zásilkovou službou, obvykle do 3-10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.


5. Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel. Cena poštovného a balného je 110,- s DPH. Pokud objednávka přesáhne 1 000,- poštovné a balné je 95,- s DPH. Objednávka nad 10 000,- je zaslána na účet dodavatele. Konkrétní způsob dodání a cena je uvedena na stránkách www.msobchod.cz .


 

 

6. Způsob uhrazení ceny za zboží

Kupní cenu za zboží může lze uhradit jedním ze tří způsobů, uvedených ve formuláři objednávky virtuálního obchodu-totiž
a) bankovním převodem předem před doručením zboží na účet prodávajícího uvedený na internetovém serveru www.msobchod.cz
b) v hotovosti držiteli poštovní licence-oproti převzetí zboží od držitele poštovní licence- České pošty s.p. -tzv. dobírkou,
c) v hotovosti, pokud bude zboží předáno v kamenném obchodě

7. Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.
Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.
Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.


 

 

8. Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.msobchod.cz, kontaktuje dodavatele formou emailu, kde se domluví na dalším postupu – uvede zejména typ výrobku a popis závady. Zákazníkovi budou zaslány informace o dalším postupu - adresa, kam zákazník zašle reklamované zboží.
Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Dopravu reklamovaného zboží hradí zákazník, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašleme zpět na naše náklady.

Vyřízení reklamace
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.


9. Odstoupení od smlouvy

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14dnů od převzetí zboží.
Mořský svět je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.
Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.
Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@morsky-svet.cz.
Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu. Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět dodavateli, který bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavateli v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.
Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, Mořský svět mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží.


10. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Mořský svět shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků (jméno, adresu, telefon a emailové spojení). Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@morsky-svet.cz nebo tuto skutečnost oznámí telefonicky.


11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Mořským světem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.msobchod.cz nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.